Thai language
Search

Please select your location of interest:

หน้าแรก > หลักสูตร > คณิตศาสตร์สิงคโปร์

คณิตศาสตร์สิงคโปร์


คณิตศาสตร์สิงคโปร์ถือเป็นวิธีการในการสอนที่อ้างตามหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติของประเทศสิงคโปร์ซึ่งนำมาใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 คำๆ นี้มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ และสอนนักเรียนให้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์เพียงไม่กี่ประการอย่างถ่องแท้ หากแต่สามารถที่จะทราบถึงรายละเอียดที่มากกว่าและทำให้พวกเขาเรียนรู้ถึงหลักการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนจะเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้จากสิ่งของที่สามารถจับต้องได้ เช่น ชิพ ลูกเต๋า คลิปหนีบกระดาษ และนำเอาหลักการด้านคณิตศาสตร์มาวาดเป็นรูป สำหรับนักเรียนในระดับชั้นเริ่มแรก โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ 2 ขั้นตอนแรก จากนั้น เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะได้แก้โจทย์คณิตศาสตร์ในเชิงนามธรรมโดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ คณิตศาสตร์สิงคโปร์ถูกนำไปใช้ในประเทศต่างๆ อย่างน้อย 25 ประเทศและสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี