Thai language
Search

Please select your location of interest:

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

 
เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และได้รับโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างประสบความสำเร็จ 

พันธกิจ


ให้การศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้บุคคลเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้น 

ค่านิยมหลัก


respect.png ความเคารพ
ให้ความเคารพแก่ทุกคน
resilience.png ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
มีความมานะพยายามที่จะก้าวหน้า 
 care.png การดูแล
ให้การดูแลผู้อื่นในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและยั่งยืน 
 collaboration.png ความร่วมมือ
พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตลอดชีวิต
excellence.png ความเป็นเลิศ 
แข่งขันกับตนเองเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด 
learning.png การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความสุข
มีความสุขที่จะเรียนรู้และเติบโต